Habarlar

Buharestde häzirki zaman multimodal ulag infrastrukturasyny döretmäge bagyşlanan tegelek stol geçirildi

2018-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Diplomatik instituty bilen bilelikde «Häzirki zaman multimodal ulag infrastruktura...

Dowamy
Türkmenistan we Indoneziýa geljekde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) j-p Oktawino Alim...

Dowamy
Türkmenistan — Özbegistan Respublikasy: medeni miras ulgamynda hyzmatdaşlyk

2018-nji ýylyň 5-nji maýynda Daşkent şäherinde Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ýurdumyzyň Ilçihanasy bilen bilelikde guramagynda medeniýet dessurlary we milli tagamlaryň XVI sergis...

Dowamy
Gyrgyzystanda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kubogy almak ugrunda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

2018-nji ýylyň 5-nji maýynda llçihana tarapyndan Gazagystanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanalarynyň hem-de Gyrgyz-Türk Manas uniwersiteti...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de ÝUNESKO-nyň klaster edarasynyň direktory bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara deňiz portunyň dabaraly açylyşyna gatnaşmak maksady bien Aşgabada iş sapary bilen gelen ÝUNESKO-nyň Tähran şäherindäki k...

Dowamy
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi

2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Koreýanyň daşary ýurt dilleri uniwersitetinde Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly tanyşdyrylyş dabarasyny ge...

Dowamy
Awazada Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlarynyň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 3-nji maýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlarynyň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi boldy. “Deňiz” myhmanhanasynyň maslah...

Dowamy