Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Şu gün, 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Gepleşigiň barşynda Ministrler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ynanyşmak, birek-birege hormat goýmak we özara bähbitlilik ýörelgelerine laýyklykda alnyp barylýan däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilýändigini belläp geçdiler. Ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça geçirilýän yzygiderli gatnaşyklaryň muňa oňyn itergi berýändigi hem nygtaldy.

Hususan-da, gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki Işewürlik geňeşiniň, şeýle-de «Merkezi Aziýa-Koreýa» köptaraplaýyn formatyň çäklerindäki netijeli özara hereketleriniň ähmiýeti hem bellenildi. Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini hem ara alyp maslahatlaşdylar.