Habarlar

Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň arasyndaky syýasy geňeşmeleri

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Ysraýyl Döwletiniň wekiliýetine Daşary işler mi...

Dowamy
Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Hytaýyň wekiliýetine...

Dowamy
Аşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

2016-njy ýylyň 11-12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi...

Dowamy
Fransuz Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Fransuz Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Fransua Delaus bilen duşu...

Dowamy
Türkmen wekiliýetiniň «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmagy

2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Waşingtonda iş sapary bilen boldy....

Dowamy
Türkmenistanyň we Hytaýyň welaýatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň döwlet edaralary bilen gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen iş sapary bilen Türkmenistana gelen, Hytaý Halk Resp...

Dowamy
Durnukly ösüş maksatly Bilelikdäki tehniki iş toparynyň mejlisi geçirildi

Durnukly ösüş maksatly Bilelikdäki tehniki iş toparynyň mejlisi geçirildi

Dowamy