Habarlar

Er-Riýadda“Türkmenistan - Beýik Yüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky (Er-Riýad ş.) Ilçihanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan - Beýik Yüpek ýolunyň ýü...

Dowamy
BMG-niň Baş Assambleýasy “BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebitleýin merkeziň orny”atly kararnamany kabul etdi

2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistan tarapyndan teklip edilen “BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebitleýin Merkeziň...

Dowamy
Eýrana türkmen ynsanperwer kömegi ugradyldy

Maşatda Türkmenistanyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan ugradylan Eýranyň ilaty üçin ynsanperwer ýükli kömegi bermek çäresi boldy. Bu ýurduň Kermanşah welaýatynda Sarpol-e-Zahab etrabynda güýçli ýertit...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Şu gün, 2017-nji ýylyň 18-nji noýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde maslahat geçirildi, onuň barşynda 14-15-nji noýabrda Aşgabatda geçen Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady...

Dowamy
Astrahanda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) Konsullygy Astrahan döwlet tehniki uniwersiteti bilen bilelikde bu ýokary okuw mekdebiniň maslahatlar zalynd...

Dowamy
Minskde Türkmenistanyň Prezidentiniň kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Belarus döwlet ykdysadyýet uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş...

Dowamy
Beýik Britaniýada Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Beýik Britaniýanyň “University College of London” ýokary okuw mekdebiniň Arheologiýa Institutynda Merkezi Aziýa siwilizasiýalaryny we Ýüpek ýolyny öwrenijiler assosias...

Dowamy