Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde Birleşen Arap Emirlikleriniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed...

Dowamy
ÝHHG Türkmenistanda tebigy betbagytçylyklarda we agyr ýagdaýlarda adatdan daşary komegiň gurallary boýunça okuw sapaklaryny gurnady

2017-nji ýylyň 14-15-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Döwlet topary we beýleki degişli edaralar...

Dowamy
Aşgabatda Türkmen-amerikan Işewürler geňeşiniň nobatdaky maslahaty geçirildi

2017-ýylyň 14-nji dekabrynda paýtagtyň Arçabil myhmanhanasynda Türkmen-amerikan Işewürler geňeşiniň nobatdaky maslahaty geçirildi, onuň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň kuwwatyny durmuşa geçirm...

Dowamy
Filippinin Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2017-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Filippinin Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Tähran şäheri) jenap Wilfr...

Dowamy
Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli diplomatik wekilhanalaryň arasynda sport ýaryşy geçirildi

Halkara Bitaraplyk gününe we Merkezi Aziýa üçin  BMG öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň 10 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlangyjy bilen 2017-nji ýyl...

Dowamy
Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Halkara bitaraplyk güni mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin  türkmen paýtagtyna gelen Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işle...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Muzaffar Husseinzoda bilen duşuşyk...

Dowamy