Habarlar

Türkmenistanda “Hazar deňzi-durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty geçýär

2018 nji ýylyň 5-nji martynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Hazar deňzi-durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady. Ol Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenist...

Dowamy
Ýaponiýada «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly maslahat geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Yaponiýadaky Ilçihanasynda Ýaponiýanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýyl «Türkmenistan - Be...

Dowamy
Türkmenistanyň Ilçihanasy Minskde metbugat maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasynyň gurnamagynda, Milli Liderimiziň döredijilikli daşary syýasy strategiýasynyň ulag pudagyndaky ähmiýetini, Türkmenistanyň daşary syýasatyny, ulag w...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli meseleler...

Dowamy
Daşkent şäherinde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 1-2-nji martynda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 14-nji mejlisi geçirildi. Toparyň işine gatnaşmak üçin Özbegistan Respub...

Dowamy
Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň önümleriniň ýöriteleşdirilen sergisi açyldy

2018-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň bi­na­syn­da Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň XIV ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­si açyl­dy. Şu ge­zek­ki fo­ru­ma gat­naş­...

Dowamy
Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň ýöriteleşdirilen sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada iş sapa...

Dowamy