Habarlar

Hökümetara türkmen-müsür toparynyň ikinji mejlisi Kairde geçdi

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Kair şäherinde Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-müsür toparynyň ikinji mejlisi geçirildi. Mejlisiň çäklerinde Türkmenist...

Dowamy
Türkmenistanyň ulag başlangyçlaryna bagyşlanan brifing

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de Türkmenistanda akkreditirlenen Ilçihanalaryň we halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda Tür...

Dowamy
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň – ýerine ýetiriji sekretarynyň Başlygynyň birinji orunbasary bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) ýerine ýetiriji komitetiniň – ýerine ýetiriji sekret...

Dowamy
ÝTÖB-niň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory j-p Nil Makkeýniň ýolbaşçylygynda Aş...

Dowamy
Türkmen wekiliýeti Energetika Hartiýasynyň Konferensiýanyň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2018-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde geçirilen Energetika Hartiýasynyň Konferensiýanyň 29-njy mejlisine gatnaşdy. Mejlisiň işine Energetika Hartiýasynyň agza-ýurtl...

Dowamy
Panama Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen gelen Panama Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dol...

Dowamy
Türkmenistanda Gazagystanyň Medeniýet günleri geçirilýär

2018-nji ýylyň 29-30-njy noýabry aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçirilýär. Bu Medeniýet günleriniň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde...

Dowamy