Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň ýadygärliklerine gül goýdy

2017-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Asylly däbe görä, şanly sene mynasybetli dabaralar Konstitusiýa binasynyň ýanynda...

Dowamy
Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýetiniň Moldowa Respublikasyna resmi sapary

2017-nji ýylyň 15-16-njy maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetiniň Moldowa Respublikasyna resmi sap...

Dowamy
Bakuda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 15-nji maýynda Bakuda «Marriott» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Sport baradakyDöwlet komiteti bilen bilelikde gurnalan Ýapyk binal...

Dowamy
Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler geçi...

Dowamy
Aşgabatda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň ikinji duşuşygy öz işine başlady

2017-nji ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazar deňzinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin türkmen...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habary

2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «Aziada – 2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresini...

Dowamy
Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 10-11-nji maýynda Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belorus toparynyň nobatdaky 8-nji mejlisi geçirildi. Toparyň belarus bölegine Belarus Respublikasynyň Hökümeti...

Dowamy