Habarlar

Ermenistan Respublikasynyň Ilçisi özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýar

2018-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde öz diplomatik işini tamamlaýan Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Wladimir...

Dowamy
Türkmenistanda Lapis Lazuli halkara maslahaty geçiriler

2018-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenbaşy şäheriniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halka...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň “Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa” atly 14-nji ministrler duşuşygyna gatnaşmagy

2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekilýet “Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa” atly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasy edaralarynyň ýolba...

Dowamy
Aşgabatda ÝHHG-niň MAÝK-niň öňdebaryjy neşirlerine bagyşlanan tegelek stoluň başynda duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň (MAÝK) dürli jemgyýetleriň integrasiýasy babatynda Lýublýana teklipleri boýunça  neşirlerine bag...

Dowamy
Ilat gaznasynyň Ählumumy hasabatynyň tanyşdyrylyşy geçirildi

2018-nji ýylyň 21-nji noýabrynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda BMG-niň Ilat gaznasynyň “Saýlamak hukugynyň güýji: köpelmäge hukuklar we demografiýa çemeleşmesi” ady bilen Äh...

Dowamy
Wenada Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň 10 ýyllygy bellenildi

2018-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy bu jemgyýet bilen bil...

Dowamy
Aşgabatda ýokary derejedäki Türkmen-Azerbaýjan gepleşikleri geçirildi

2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewyň arasynda ýokary derejedäk...

Dowamy