Habarlar

Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde geçiriljek çäreler

2019-njy ýylyň 15-16-njy maýy aralygynda Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligens...

Dowamy
Türkmenistanyň EKOSOS-yň üç edarasynyň agzalygyna saýlanmagyna bagyşlanan maslahat

2019-njy ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň EKOSOS-yň üç edarasynyň agzalygyna saýlanmagyna bagyşlanan «Türkmenistan – Birleşen Milletler Guramas...

Dowamy
Türkmenistanyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralaryna saýlanmagy mynasybetli press-reliz

2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň guramaçylyk meseleleri boýunça mejlisinde Türkmenistan onuň üç sany möhüm edarasyna: 2020-2022-nji ýyllar üçin...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Katar Döwletiniň wekiliýeti bilen duşuşuk geçirildi

2019-njy ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak mynasybetli geçirilen çärelere...

Dowamy
Aşgabatda BMG-niň Iýmit we oba hojalyk guramasynyň wekili bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy mynasybetli geçirilen çärelere g...

Dowamy
Aşgabatda Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkeziniň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy mynasybetli geçirilen...

Dowamy
Bakuda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi

2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Azerbaýjanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «A...

Dowamy