Habarlar

Türkmenistandaky diplomatik korpusyň wekilleriniň Mary welaýatyndaky kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin terbiýeçilik edarasyna sapary barada

2016-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň, Fransuz Respublikasynyň, Italýan Respublikasynyň, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň, Amerikanyň...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary, stats-sekretary G.B.Karasinyň baştytanlygyndaky wekiliýet iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasynda geňeşmeleri geçirmek maksady bilen...

Dowamy
Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Nowruz baýramynyň däp-dessurlary Efiopiýanyň paýtagty Addis-Abebada geçirilen Maddy däl medeni mirasyny goramak boýunça komitetiniň 11-nji mejlisinde ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna gi...

Dowamy
Amritsarda “Aziýanyň Ýüregi – Stambul hereketi” atly ministrler derejesindäki altynjy maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 3-4-nji dekabry aralygynda Hindistanyň Amritsar şäherinde Owganystanyň syýasy durnuklylygyny pugtalandyrmak boýunça Stambul hereketine gatnaşyjy ýurtlaryň “Aziýanyň Ýüregi” atly ministr...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň wekilýetine mini...

Dowamy
Aşgabat şäherinde German ykdysadyýetiniň Türkmenistandaky güni geçirildi

2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde German ykdysadyýetiniň Türkmenistandaky günleri geçirildi. Bu forumy Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we Merkezi Aziýada German ykdysadyýetiniň we...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlemek boýunça iş duşuşygy geçirildi

2016-njy ýylyň 30-njy noýabry – 1-nji dekabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň anyk u...

Dowamy