Habarlar

Türkmenistan we Palestina Döwleti diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyny bellediler

2017-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýylynyň dolmagy mynasybe...

Dowamy
Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Gazagystan Respublikasynyň...

Dowamy
Türkmenistanda Palestinanyň Medeniýet günleri açyldy

2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Palestinanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy geçirildi. Şu mynasybetli bu ýere Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň h...

Dowamy
Belgiýanyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Belgiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri...

Dowamy
Türkmenistanyň we Kuweýt Döwletiniň arasynda syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Kuweýt Döwletiniň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Myhmanlaryň wekiliýetine K...

Dowamy
Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25-ýyllygyna bagyşlanyp türkmen paýtagtynda birnäçe wajyp çäreler meýilleşdirilipdir: Türkmenistan bilen P...

Dowamy
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Daşary işler ministrleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy mejlisiniň işine g...

Dowamy