RSS

Habarlar

Afrikaly bosgunlar topary sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ylgaw ýodajygynda ýaryşar

Aşgabat 2017-ä gatnaşýan bäş türgenden ybarat bolan bosgunlar topary mälim edildi we sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýaryşlara gatnaşarlar. Wekiliýet toparynyň ýolbaşçysy Kenýanyň meşhur ylgaýj...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary –halkara neşir bäsleşiginiň ýeňijileri

Otuzynjy Moskwa halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde GDA döwletleriniň “Kitap sungaty” halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistan tarapyndan bäsleşige hödürl...

Dowamy
V Aziýa oýunlarynyň poçta markalarynyň toplumy türgenler we janköýerler üçin ýadygärlik bolar

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi biziň ýurdumyzyň taryhyna uly ähmiýetli waka bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň hormatyna poçta markalarynyň iki tapgyryny çykard...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Kuweýt Döwletiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Ýörite wekili, Emiriň Diwanynyň işleri boýunça ministri Şeýh Nasser Sabah Al Ahmad Al Jaber Al...

Dowamy
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna gatnaşmaga taýýarlanýar

2017-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna taýýarlyk gö...

Dowamy
Aşgabat 2017 boýunça sanly maglumatlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 16-njy sentýabrda badalga alar. Ýaryşyň birinji gününde Oýunlaryň medal gowşurylyş dabaralarynyň ilkinjileri (türkmen milli göreşi we jiu-jits...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Premýer-minitriniň orunbasary - Russiýa Federasiýasynyň Höküme...

Dowamy