RSS

Habarlar

Ýerewanda BMG-nyň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek bilen bagly kararnama bagyşlanylyp brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Ermenistandaky Ilçihanasy tarapyndan “Noýan Tapan” habarlar agentliginde Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleý...

Dowamy
Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp geçirlen maslahat

2018-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp «Beýik Ýüpek ýolunyň diplomatiýas...

Dowamy
Kipryň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

2018-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dol...

Dowamy
Martda geçiriljek saýlawlarda GDA, BMG, ÝHHG DIAHBE,ŞHG, YHG synçylarynyň gelmegine garaşylýar

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň 25-nji martda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Häzirki wagtda dalaşgärleri bellige alma...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň 2018-nji ýyl üçin iş meýilnamasy bilen tanyşdyrmak boýunça tegelek stolunyň mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň 2018-nji ýyl üçin iş meýilnamasy bilen tanyşdyr...

Dowamy
Duşenbe şäherinde Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25-ýyllygy bellenildi

2018-nji ýylyň 9-njy fewralynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik barlaglar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Täjigistandaky Ilçihanasy bu ýurduň Daşary işler ministrligin...

Dowamy
Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin brifing geçirdi

2018-nji ýylyň 8-nji ferwalynda Türkmenistanyň Hytaýdaky Ilçihanasynda bolýan ýurdunyň öňdebaryjy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda brifing geçirildi, onuň barşynda g...

Dowamy